Welkom bij Eric Socks

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN

Identiteit van de ondernemer

De online winkel www.Ericsocks.be is een webshop van Van Mol Eric, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Vereeckenstraat 2, 9308 Aalst en met ondernemingsnummer 0435.599.284 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) hierna ook aangeduid met haar handelsnaam: “Ericsocks”
De klant kan Ericsocks als volgt bereiken:
-telefonisch: 0468/19.56.02
-per e-mail: support@ericsocks.be
-per post: te Vereeckenstraat 2, 9308 Aalst


Artikel 1: algemene bepalingen

De e-commerce website “Ericsocks” van Van Mol Eric, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Vereeckenstraat 2, 9308 Aalst, BTW BE0435.599.284, RPR Gent, afdeling Dendermonde biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen

Onderhavige algemene voorwaarden (“Voorwaarden) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”) . Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ericsocks moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ericsocks aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen en exclusief verzend en afhandelingskosten.
Ericsocks behoudt zich het recht voor om de prijzen tussentijds te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Alle aanbiedingen van Ericsocks zijn vrijblijvend en tot uitputting van de voorraad. Ieder aangeboden artikel bevat een nauwkeurige omschrijving. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ericsocks niet. Ericsocks is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ericsocks is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De afbeeldingen die Ericsocks gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Kleurafwijkingen kunnen niet uitgesloten worden omdat de kleuren van onze artikelen o.a. door wisselende kleurinstellingen op de monitoren thuis verschillend kunnen getoond worden. Wij gebruiken echter de meest gangbare basiskleuren.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leverwijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geld steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ericsocks. Ericsocks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het aangeboden assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Ericsocks.

Alle betalingen verlopen via het beveiligde betaalplatform van INGENICO, waar de klant de keuze heeft tussen de volgende betaalwijzen :
-via kredietkaart
-via bankkaart
-via overschrijving

Ericsocks is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Aanvaarde bestellingen probeert Ericsocks uiteraard zo vlug mogelijk bij de Klant te laten bezorgen. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzendklaar gemaakt en zo vlug mogelijk verzonden. De levertijd bedraagt 1 à 2 dagen, te rekenen vanaf de dag dat we uw betaling hebben ontvangen.
Verzending van de bestellingen geschiedt door Bpost. De kosten hiervan worden op kostprijsbasis aan de Klant doorberekend. Vanaf een bestelling van € 50 leveren wij gratis over heel België. Vanaf een bestelling van € 75 leveren wij gratis over heel Nederland.

Ericsocks kan niet aansprakelijk gesteld worden indien door omstandigheden of overmacht de levering langer duurt en dit geeft de Klant niet het recht om een schadevergoeding te eisen. Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden dan zal de Klant hiervan per mail verwittigd worden en heeft de Klant niet het recht om de bestelling te annuleren.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Ericsocks.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud.

De geleverde goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ericsocks
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ericsocks te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ericsocks

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de levering van de bestelling.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant aan Van Mol Eric BV, Vereeckenstraat 2, 9308 Aalst, tel 0468/19.56.02,email support@ericsocks.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv.schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar is hiertoe niet verplicht.

Om deze herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Van Mol Eric bvba heeft meegedeeld, terugzenden.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt, gedragen, gewassen, bevuild of beschadigd zijn.
Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Van Mol Eric BV alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de eventuele betaalde leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Van Mol Eric bvba op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Van Mol Eric BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Van Mol Eric bvba geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Van Mol Eric BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen extra kosten in rekening worden gebracht

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Ericsocks klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Van Mol Eric BV

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ericsocks zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging

Indien u van mening bent dat het artikel een gebrek of fabricagefout vertoont, dan zullen wij deze terugzending enkel accepteren indien u:
• de gebreken of fouten niet zelf heeft veroorzaakt,
• de gebreken of fouten niet zelf heeft trachten te herstellen,
• de gebruiksinstructies en/of wasvoorschriften heeft opgevolgd.

Indien het (de) retour gezonden artikel (s) beantwoordt(en) aan de bovenstaande vereisten om door ons teruggenomen te worden, dan ontvang u hierover een e-mail en heeft u de volgende mogelijkheden :
• hetzelfde artikel nogmaals bestellen via email (eventueel andere maat of kleur),
• voor het bedrag van het retour gestuurde artikel een ander artikel uitkiezen,
• het bedrag van het artikel teruggestort krijgenArtikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Ericsocks is bereikbaar op het telefoonnummer +32 0468/19.56.02,elke werkdag van 16 u tot 18 u of via e-mail op support@ericsocks.be of per post op het volgende adres : Van Mol Eric BV, Vereeckenstraat 2, 9308 Aalst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Van Mol Eric BV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden : de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Van Mol Eric BV, Vereeckenstraat 2, 9308 Aalst, e-mail: support@ericsocks.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot: Van Mol Eric BV, Vereeckenstraat 2, 9308 Aalst, e-mail: support@ericsocks.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Ericsocks heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Ericsocks houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons kontakteren op support@ericsocks.be

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Ericsocks om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ericsocks. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Ericsocks is gerechtigd om op elk moment deze voorwaarden te wijzigen. Nadat de gewijzigde voorwaarden op Ericsocks.be zijn gezet, zijn ze direct van kracht. De gewijzigde voorwaarden gelden niet voor bestellingen die voorafgaand aan de publicatie op Ericsocks.be zijn gedaan, tenzij de nieuwe voorwaarden voor de Klant gunstiger zijn.

Artikel 13 : Intellectuele eigendomsrechten

De webshop Ericsocks.be is eigendom van Van Mol Eric bvba en niets van deze webpagina en/of webshop mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verspreid of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, opnamen of enig andere manier, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Mol Eric BV.
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Ericsocks.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden


Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd


“Ericsocks heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op www.unizo.be/e-commerce waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO. U kan zich ook wenden tot het ODR-platform "((http://ec.europa.eu/consumers/adr/)“

Download de algemene voorwaarden (PDF)

Download "MODELFORMULIER VOOR HERROEPING"

Eric Socks

Mijn Acount

Login Aanmelden

Contact

Eric Socks
Van Mol Eric BV
Vereeckenstraat 2
9308 Aalst
Tel. 0468 / 19.56.02

support@ericsocks.be

Ondernemingsnummer : 0435.599.284
RPR Gent, afdeling Dendermonde

Design: ALEXO Ninove

Website Nieuwsbrief
Ontvang GRATIS de Eric Socks Nieuwsbrief met de laatste aanbiedingen en handige tips

×